Adatvédelmi tájékoztató

HAPPYCOPTER SZIMULÁTOR KÖZPONT
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint az adatkezelésünkben érintettet adatkezelési és adatvédelmi szabá-lyainkról.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Adatkezelésünk során alábbi alapelveket követjük:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan kezeljük,
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő-ek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,
d) minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladékta-lanul töröljük vagy helyesbítjük,
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintettek csak a személyes adatok ke-zelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható,
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésé-vel, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

2. Kik vagyunk?

Adatkezelő: Surján András e.v. (továbbiakban „e.v.”)
Honlap: https://happyparties.hu/
Székhely: 1119 Bp. Hadak útja 6.
Adószám: 70791118-2-43 - vegyes szórakoztatás (932907)
Postacím: 1119 Bp., Hadak útja 6.
Telefonszám: +36 70 332 2299
E-mail cím: info@happycopter.hu

Az adatok kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.
Az érintettekkel kapcsolatban kezelt adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az érintettek az info@happycopter.hu e-mail, illetve posta-címünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban egy hóna-pon belül megküldjük az érintettek által megadott elérhetőségre.

3. Mit kell tudni még az adatkezeléseinkről?

3.1. Adatszolgáltatás
Amennyiben a személyes adatokat Ön, mint érintett bocsátja a rendelkezésünkre kérjük, hogy adatok közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet az adott adatkezelés cél teljesülésé-nek.
Az adatszolgáltatás elmaradásának hatása az adatkezelésre:
- amennyiben az adatszolgáltatásra jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében van szükség, ezen kötelezettségünk teljesítése lehetetlenné válik
- amennyiben az adatszolgáltatásra szerződés előkészítése érdekében van szükség, abban az esetben az adatszolgáltatás elmulasztása a szerződéskötés elmaradását eredményezi
- hozzájárulás meg nem adása esetén nem valósulhat meg a hozzájárulás kérésének alapjául szolgáló adatkezelés.
Az érintettekkel kapcsolatban nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt beleértve a profilalkotást is.

3.2. Adatkezelés az érintettek hozzájárulása alapján
Amennyiben az adatkezelésünk az érintett hozzájárulásán alapszik, abban az esetben az érintett sze-mélyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja. Amennyiben különleges (például egészségügyi) adatot kezelünk hozzájárulás alapján – azt tekintettel a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjára – az Ön kifejezett hozzájárulása alapján tehetjük csak meg.
Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk, illetve a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.3. Adatkezelésünk szerződés előkészítése és teljesítésére hivatkozva
Az adatkezelésünk szükséges lehet szerződés teljesítéséhez, amennyiben ilyen kötelezettség teljesíté-séhez az érintettek személyes adatait kell kezelnünk.

3.4. Adatkezelésünk jogi kötelezettségre hivatkozva
Az adatkezeléseink egy része törvényi rendelkezésen alapul, olyan törvényi előíráson, amelyek köte-lezővé teszik az adatkezelést, ilyenek például a számviteli és adózásra vonatkozó jogszabályok.

3.5. Adatkezelésünk jogos érdekre hivatkozva
Személyes adatot kezelhetünk abban az esetben is, ha az adatkezelés a mi – kivételesen harmadik fél – jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ennél az érdekeknél magasabb rendűek az érintettek személyes adatai védelméhez és a magánéletük tiszteletben tartásához való joguk. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap egyik fő jellemzője az, hogy erre a jogalapra hivatkozás az érintettek hozzájárulásától függetlenül jogszerűvé teheti az adatkezelésünket, feltéve, ha jogos érdekünk arányosan korlátozza az érintettek személyes adatok védelméhez való jogát, ma-gánszféráját.
Jogos érdekre hivatkozott adatkezelés esetében érdekmérlegelési tesztet végzünk.

3.6. Szerződéses partnereinkkel kapcsolatos adatkezelés
Vállalkozásunk szerződéses partnerei és azok természetes személy képviselői számára a szerződés előkészítése, illetve a szerződés időtartama során külön adatkezelési tájékoztatást bocsát rendelkezés-re, valamint jelen tájékoztatónk 1. és 2. sz. mellékletei tartalmaznak további információkat konkrét adatkezelésekkel kapcsolatban.

3.7. Helikopterszimulátor igénybevételével és rendezvényszervezéssel kapcsolatos adatkezelés
Az általunk nyújtott szolgáltatás során és a működtetett szimulátor használata során az Ön személyes adatait kezeljük. Célunk, hogy ezen adatok kezelése során a lehető legkevesebb olyan adatot kezel-jünk, amely alapján Ön azonosítható. Ennek érdekében:
- a foglalás és a számlázás során rögzített és a szimulátor használatával kapcsolatban gyűjtött adatokat nem kötjük össze, azok kezelése elkülönítetten történik
- a rendezvény (születésnap, céges összejövetel stb.) időpontjának egyeztetése során az alábbi adatokat kezeljük: név, telefonszám, e-mail cím, ünnepelt gyermek életkora, neve. Az adato-kat bizalmasan kezeljük, jogosulatlan személynek nem továbbítjuk.
- a szimulátor további használatát a vendégeknél nem kötjük személyes adatok megadásához
- a szimulátor csak azokat a személyes adatokat tárolja – anonimizálva – amelyek az alapvető működéséhez szükségesek.
A születésnapi bérlésekhez szükséges szerződés során a személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződéses jogviszony.
A szimulátor használatáról – szerződésben történt megrendelés esetén – felvételt készítünk, amelyet az Ön által kért elektronikus formában átadunk. A felvétel készítésének és tárolásának jogalapja
- amennyiben a szerződő partnerünk természetes személy és a felvétel őt ábrázolja, abban az esetben szerződés teljesítése,
- egyéb esetekben hozzájárulás.
A felvétel tárolási időtartama félév, illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart. A felvételt a felvételen szereplő személy hozzájárulása nélkül nem hozhatjuk nyilvánosságra és harmadik fél-lel sem oszthatjuk meg.

3.8. Ki ismerheti meg az érintettek adatait?
Az érintettek adatait csak az adott adatkezelés tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkatársaink ismerhetik meg, illetve az ügyfeleink megbízása vagy jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, például az adóhivatal stb. felé.
Adatfeldolgozóink esetében szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az adott adatkezelés céljával ellentétes célokra az érintettek személyes adatait. Az adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködőink és munkatársaink előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az érintettek személyes adatait megismerni. Az adatfeldolgozóink listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Külföldre (harmadik országba) a GDPR (V. fejezet) vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthatunk csak adatot a megfelelő garanciák biztosításával. Amennyiben ilyen adattovábbítás történik, arról partnereinket előzetesen tájékoztatjuk.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. illetékes minisztérium, rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok ren-delkezésre bocsátása miatt megkereshet minket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettsé-günket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

3.9. Hogyan védjük az adatokat?
Az érintettek személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint bizto-sítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan fel-használástól.
Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet, vírusirtó szoftvereket és egyéb eszközöket használunk.
Az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózzuk, ezért mindig ellenőrizhető hogy ki, mikor és milyen személyes adatokhoz fért hozzá, illetve megfelelő szervezési intézkedésekkel (pl. feladat- és hatáskörök szigorú elhatárolása, jogosultság menedzsment stb.) gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

4. Melyek az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Az érintettek

- az adatkezelésről tájékoztatást kérhetnek; kérhetik az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
- tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, és kérhetik adatai törlését, valamint korlátozását (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad),
- élhetnek az adathordozhatósági jogával (amennyiben erre jogszabály lehetőséget ad),
bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek,
- a felügyelő hatóságnál panaszt tehetnek, illetve eljárást kezdeményezhetnek (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). A panasz benyújtható az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban is.

Felügyelő Hatóság:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/
Hivatali kapu – Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918

4.1. Helyesbítéshez való jog
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettek jogo-sultak arra, hogy kérjék a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.2. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, illetve kötelesek vagyunk arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- az érintettek személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,
- az érintettek visszavonják a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulásukat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- az érintettek tiltakoznak az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkeze-lésre,
- az érintettek személyes adatait jogellenesen kezeltük,
- az érintettek személyes adatait az általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
- a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társada-lommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben nyilvánosságra hoztuk az érintettek személyes adatát és azt a fentiek alapján törölni va-gyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintettek kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.
Nem kell törölnünk az adatot amennyiben az adatkezelés szükséges
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
- a személyes adatok kezelését előíró, az általunk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosít-vány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre korlátozzuk az adatkezelést amennyiben az alábbiak va-lamelyike teljesül:
- az érintettek vitatják a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintettek ellenzik az adatok törlését és ehelyett kérik azok fel-használásának korlátozását,
- már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
- az érintettek tiltakoztak az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatko-zik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintettek jo-gos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintet-tek hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetünk.
Azt az érintettet, akinek a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.
Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettek kérésére tájékoztatjuk az érintettet e címzettekről.

4.4. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintettek jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az érintettek által számunkra rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha
- az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
- az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintettek jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

4.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezel-hetjük tovább kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indo-kolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, abban az esetben az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozhassanak az érintettekre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

4.6. Az érintetti jogok érvényesítése
Az érintettek kérelmére tájékoztatást adunk az érintettek általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
adatairól,
azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
az érintettek személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzett-jéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az érintettek a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Ha az érintett kérelme egyér-telműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, abban az esetben a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségek figyelembevételével észszerű összegű díjat számíthatunk fel vagy megtagadhatjuk a kére-lem alapján történő intézkedést.
Az érintettek által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Amennyiben az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) írásban vagy – az érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban fordulhat panasszal a Hatósághoz.
Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyúj-tásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az érintettek tiltakozása meg-alapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Az érintettek a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszukkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressenek meg minket.

5. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy. tv.)
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
- a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabá-lyairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet
- a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket jogszabály-ban előírt módon tájékoztatjuk.


Budapest, 2021. aug. 1.

Surján András e.v. 

_________________________________________________________________________

1. sz. melléklet – Adatfeldolgozóink


                    NÉV                                   CÍM                                             TEVÉKENYSÉG
Buzsik Béla Róbert e.v.,      6000 Kecskemét Dohnányi Ernő u. 58.   Programozó, IT szolgáltatás
Websupport Magyarország Kft. 1132 Bp., Victor Hugo u. 18-22.         Tárhely szolgáltatás
Bezzeg Andrea                        2230 Gyömrő, Gyóni G. u. 42              Könyvelés

Magyar Posta ZRT.                   1138 Bp., Dunavirág u. 2-6.                Postai szolgáltatások

A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele során az alábbi pénzintézeteket vesszük igénybe:
Bankkártyás fizetés esetén: OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1143 Bp., Hungária körút 17-19.
Átutalásos fizetés és pénztári befizetés esetén: CIB Bank Zrt. 1027 Bp, Medve u. 4-14.

_________________________________________________________________________


2. sz. melléklet - Az érintettekkel kapcsolatban kezelt adatok

I. Természetes személyek szerződéses adatai

1. Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Természetes személy szerződéses partnereinkkel kapcsolatos adatkezelés, üzleti kapcsolattartás és a szerződés előkészítése, megkötése valamint teljesítése érdekében (rendezvények megszervezése, szimulátor igénybevétele stb.)

2. Jogalap
Szerződés előkészítése illetve teljesítése. Vállalkozásunk jogi kötelezettsége. Különleges adatok esetén kifejezett hozzájárulás.

3. Kezelt adatok köre
Szerződő partner adatai (név, e-mail cím, telefonszám). Szerződésben szereplő, illetve az előkészítéshez és teljesítéshez szükséges adatok (időpont, létszám, felvétel készítésének igénye). Felvétel (álló- vagy mozgókép).

4. Időtartam
Szerződés teljesülése után 5 év. Jogszabályi kötelezettség esetén a jogszabály-ban megha-tározott időtartam (8 év). Hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a szerződés teljesülése után 5 év

5. Kik férnek hozzá az adatokhoz
e.v., könyvelés, 

6. Címzett (adattovábbítás)
NAV, szerződésben meghatározott címzettek.

7. Az adattovábbítás célja és jogalapja
Vállalkozásunk jogi kötelezettsége. Szerződés teljesítése. Különleges adatok esetén kifejezett hozzájárulás.

8. Adatok forrása
(leendő) szerződéses partner

**************************************************************************

II. Foglalások nyilvántartása során kezelt adatok

1. Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Rendezvényekkel, szimulátorfoglalással kapcsolatos adminisztráció (foglalás nyilvántartása)

2. Jogalap
Szerződés előkészítése és teljesítése.

3. Kezelt adatok köre
Név, kapcsolati adatok (e-mail cím, telefonszám), dátum, helyszín, egyéb, az adott dokumentumban szereplő személyes adat.

4. Időtartam
1 év

5. Kik férnek hozzá az adatokhoz
e.v. és munkatársai

6. Címzett (adattovábbítás)
Csak rendkívüli esetben.

7. Adatok forrása
Érintett, e.v.

**************************************************************************

III. Telefonos, e-mailes megkeresések során kezelt adatok

1. Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Ügyfélszolgálati tevékenységünkkel kapcsolatos adatok kezelése.

2. Jogalap
Szerződés előkészítése. Vállalkozásunk jogos üzleti érdeke, hogy a hozzánk érkező megkereséseket teljesítsük. Különleges adatok esetében az érintett hozzájárulása.

3. Kezelt adatok köre
Vállalkozásunkhoz kéréssel fordulók, tevékenységünk után érdeklődő személyek kapcsolati adatai (név, e-mail cím, telefonszám) illetve a kapcsolattartás során keletkezett adatok.

4. Időtartam
2 év

5. Kik férnek hozzá az adatokhoz
e.v. és munkatársai

6. Címzett (adattovábbítás)
Csak rendkívüli esetben.

7. Adatok forrása
Érintett, e.v.

**************************************************************************

IV. Filmfelvétel készítése során kezelt adatok

1. Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Felvételek készítése és tárolása szimulátorhasználat során (álló- és mozgókép) készítése

2. Jogalap
Csak előzetes megrendelés alapján hozzájárulás

3. Kezelt adatok köre
Felvétel, felvételen szereplő képmás, cselekedet, cselekedetből levont következtetések. Felvétel metaadatai. (időpont, lokációs adatok stb.)

4. Időtartam
1 nap, illetve a hozzájárulás viszszavonásáig

5. Kik férnek hozzá az adatokhoz
e.v. és munkatársai

6. Adatok forrása
Érintett

**************************************************************************

V. Fotók, filmfelvételek használata további használata

1. Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Felvételek (álló- és mozgókép) nyilvánosságra hozatala honlapon, egyéb média felületen (lehetőség szerint anonimizált felvételeket hozunk nyilvánosságra).

2. Jogalap
Érintett hozzájárulása.

3. Kezelt adatok köre
Felvétel, felvételen szereplő képmás, cselekedet, cselekedetből levont követ-keztetések, felvétel metaadatai (időpont, lokációs adatok stb.)

4. Időtartam
Nem selejtezhető (csak az e.v. egyedi döntése alapján), illetve a hozzájárulás visszavonásáig

5. Kik férnek hozzá az adatokhoz
e.v. és munkatársai

6. Címzett (adattovábbítás)
Hozzájárulásban meghatározott médiafelületen.

7. Az adattovábbítás célja és jogalapja
Hozzájárulás. Különleges adatok esetén kifejezett hozzájárulás 

8. Adatok forrása
Érintett

**************************************************************************

VI. Számla kiállítása során kezelt adatok

1. Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Számla, bizonylat kiállítása a megrendelések teljesítése, számviteli és adózási kötelezettségek teljesítése érdekében.

2. Jogalap
Vállalkozásunk jogi kötelezettsége 

3. Kezelt adatok köre
Számla, bizonylat kiállításához, számlázáshoz szükséges személyes adatok a vonatkozó adó- és számviteli szabályok alapján.

4. Időtartam
8 év

5. Kik férnek hozzá az adatokhoz
e.v., könyvelés

6. Címzett (adattovábbítás)
NAV

7. Az adattovábbítás célja és jogalapja
Vállalkozásunk jogi kötelezettsége.

8. Adatok forrása
Szerződéses partner.

**************************************************************************

VII. Adatvédelmi incidens esetén

1. Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos nyilvántartás.

2. Jogalap
Vállalkozásunk jogi kötelezettsége.

3. Kezelt adatok köre
Incidens nyilvántartásban szereplő személyes adatok.

4. Időtartam
Incidenssel érintett adatok megőrzési idejéhez igazodik.

5. Kik férnek hozzá az adatokhoz
e.v. és munkatársai

6. Címzett (adattovábbítás)
Adattovábbítás csak rendkívüli helyzet esetében (NAIH, bíróság, rendőrség stb.)

7. Az adattovábbítás célja és jogalapja
Jogi kötelezettség. Vállalkozásunk jogos érdeke, hogy vélelmezett jogsértés esetén a szükséges lépéseket meg tudjuk tenni érdekeink érvényesítése érdekében.

8. Adatok forrása
Érintett.

**************************************************************************

VIII. Honlap által kezelt adatok

1. Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Honlapunk látogatása. Cél a honlapunk rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

2. Jogalap

Vállalkozásunk jogos érdeke, hogy honlapunk látogatóinak magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk.

3. Kezelt adatok köre
IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az érintettek által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

4. Időtartam
1 hónap

5. Kik férnek hozzá az adatokhoz
e.v. és munkatársai, IT szolgáltató.

6. Címzett (adattovábbítás)
Adattovábbítás csak rendkívüli helyzet esetében (NAIH, rendőrség)

7. Az adattovábbítás célja és jogalapja
Vállalkozásunk jogos érdeke, hogy vélelmezett jogsértés esetén a szükséges lépéseket meg tudjuk tenni érdekeink érvényesítése érdekében.

8. Adatok forrása
Felhasználó, érintett.